اولین نوشته

یادم است دکتر الوانی در یکی از سخنرانی های خود در خصوص اهمیت مدیریت در ایران از گذشته تا اکنون صحبت کردند. پدر علم مدیریت ایران از کم لطفی سازمان ها به متخصصان مدیریت صحبت کردند و بیان نمودند طبق تعاریف کلاسیک، مدیریت در جایی معنی می یابد که کمبود منابع باشد. نکته ی ضریفی …

اولین نوشته ادامه »