قراول، دیدبان رفتار سازمانی Blog

مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۰

۱۰ سوال استراتژیک منابع انسانی

هر مدیر یا متخصص منابع انسانی که مشغول ارائه خدمت در این حوزه به یک شرکت یا سازمان است برای اینکه کار خود را به درستی انجام دهد بایستی برای این ۱۰ سوال استراتژیک...

نسل هزاره ۲

مدیر مناسب از دید یک دهه هفتادی

تفاوتهای نسلی و انتظارات آنها موضوع اصلی است. البته در این نوشته به صورت متمرکز روی ویژگی ها و مشخصه های مورد انتظار یک دهه هفتادی یا نسل هزاره از مدیران خود پرداخته می شود که قطعا کمک زیادی به مدیریت بهتر آنها می کند.