چگونه خارج از جعبه فکر کنیم؟

ما اسیر نقشه های ذهنی هستیم که برای ما محدودیتهایی در زمان حل مسئله ایجاد می کنند. در این نوشته راه حلهایی برای خارج از جعبه فکر کردن ازائه شده است.