مزایا و معایب همکار بودن با همسر

کار کردن با همسر در یک محیط کار مزایا و معایب خاص خودش را دارد.  نشریه رفتار سازمانی در شماره ۳۳ خود که در سال ۲۰۱۲ منتشر کرده است در مقاله ای جالب به این...