استراتژی جذب مبتنی بر مدل معماری منابع انسانی

به محض اینکه صحبت از جذب منابع انسانی می شود، همه نگاه ها به بیرون سازمان متمایل می شود. در صورتی که جذب در حالت عادی از دو بخش کلی تشکیل شده است: جذب از داخل و جذب از خارج. به نوع اول ایجاد(Make)  و به دومی خرید(Buy) گفته می شود. یعنی اینکه زمانی که شما نیاز …

استراتژی جذب مبتنی بر مدل معماری منابع انسانی ادامه »