دسته: مدیریت عملکرد

۰

نقدی به رویکرد فعلی در خصوص بازخور ۳۶۰

رهبری یعنی اثرگذاری بر زیر دستان. پس هر دانش، مهارت و توانایی که بتواند منجر به بهبود اثرگذاری بر زیردستان شود، مهارت رهبری فرد را توسعه داده است. این دانش، مهارت و توانایی ها...

۱

تجربه ناموفق پیاده سازی مدیریت عملکرد

شاید این نوشته بیشتر شبیه درد و دل باشد. داستان از آنجا شروع شد که که حدود یکسال پیش درگیر طراحی یک نظام جامع مدیریت عملکرد ۳۶۰ درجه که چه عرض کنم ۳۶۰۰ درجه...