تعریف مدیریت منابع انسانی الکترونیک

امروز در جلسه ای بودیم که از اتفاق تعدادی از علمای رشته منابع انسانی نیز آنجا حضور داشتند. از اونجایی که حرف حرف می آورد، صحبت رفت به سمت مدیریت منابع انسانی الکترونیک. تعاریفی...