مدل مارس(MaRS) در رفتار سازمانی

مدل ها همیشه بهترین ابزار برای شناخت مفاهیم انتزاعی است. مدلها به ما کمک می کنند تا جنبه ها و ابعاد مختلف یک مفهوم را درک کنیم و راحت تر در ذهن بسپاریم. در حوزه...