شایعه چیست؟

متاسفانه یا خوشبختانه در فارسی یک کلمه معانی مختلفی دارد و بعضا همان لغت ممکن معادل ۳ و حتی بیشتر کلمه در زبان دیگری باشد. شایعه هم از آن کلمات است ما به بعضا...