سوابق تدریس

سوابق تدریس دانشگاهی

Cources

سوابق تدریس سازمانی

اغلب کارگاه های برگزار شده در سطوح سازمانی در عناوین ذیل بوده است:

  • هوش هیجانی
  • ارتباطات انسانی اثربخش
  • مدیریت عملکرد
  • اصول سرپرستی و مدیریت
  • رضایت شغلی
  • مبانی سازمان و مدیریت
  • رفتار سازمانی
  • مدیریت منابع انسانی استراتژیک
  • روش تحقیق در مدیریت