یک تیم موفق از چه اجزایی تشکیل شده است؟

شاید یکی از ایده آل های هر مدیر پروژه ای داشتن یک تیم موفق باشد. تیم موفق یک خصوصیاتی دارد و یک اجزایی. در این نوشته فقط می خواهم در مورد اجزای ضروری تیم موفق صحبت کنیم.