دسته: کانون ارزیابی

۰

شایستگی های کلیدی متخصصین منابع انسانی

موسسه پرسنل و توسعه(CIPD) بریتانیا در سال ۲۰۰۵ طی گزارشی ۱۰ شایستگی برتر که متخصصین منابع انسانی بایستی از آن بهره مند باشند را منتشر ساخت. این گزارش شاید اولین توصیه نامه هایی بود...

میزان اعتبار ابزارهای انتخاب در فرایند استخدام ۲

میزان اعتبار ابزارهای انتخاب در فرایند استخدام

مقاله ای در خصوص اعتبار ابزارهای انتخاب کارکنان در فرایند مصاحبه مطالعه می کردم که نتایج جالب توجهی داشت. اینکه هر کدام از ابزارهایی که ما در استخدام استفاده می کنیم چقدر اعتبار دارد. این اعتبار هم...

۵

چهار ستون اصلی یک کانون ارزیابی (AC)

مدتی است بازار کانون های ارزیابی در ایران گرم شده، چیزی شبیه به مد شده است. تقریبا تمام رویه ها و اصول مدیریت در ایران همین وضعیت را دارند. مدتی مد میشوند، همه پیاده می...