دسته: تعارض و استرس شغلی

۰

خبرچینی سالم در محیط کار

آقای ما که شما باشید اصلا یکی از تفریحات بشر خبرچینی است. اصلا هیچ دور همی بشری بدون خبرچینی خوش نمیگذرد. خبرچینی در حضور افراد، بدون حضور افراد، با ضرر یا با منفعت، چه...

۰

چگونگی مواجهه با انتظارات غیرواقع بینانه مدیران

برای همه ی ما ممکن است پیش بیاید که در دوره یا دوره هایی از مسیر شغلی خود با مدیرانی کار کنیم که انتظاراتی غیر واقع بینانه دارند و این مسئله در ابتدای کار...

بحران هویت ۰

هر کدام از ما چگونه هویت یابی میکنیم؟

هویت، هویت یابی و مباحث پیرامون آن از قدیمی ترین و کلیدی ترین مباحث حوزه روان شناسی و به صورت اخص روان شناسی شخصیت است. در واقع از طریق هویت یابی است که تعریف...

۳

آقای اختاپوس های سازمانی

احتمالا اگر کارتون باب اسفنجی را دیده باشید یکی از کلیدی ترین شخصیتهایی که در آن حضور دارد آقای اختاپوس است. آقای اختاپوس را میتوان به عنوان نماد یک گروه از کارکنان تعریف کرد....

۰

۶ نکته برای اولین روز کاری

بعد از قبول هر شغلی، یکی از مهمترین و کلیدی ترین زمان، اولین روز کاری است. بهترین حالت این است که خود شرکت میزبان شما، برنامه ی جامعی برای اولین روز کاری داشته باشد...

۰

روشهای فردی مقابله با استرس برای کارکنان

شاید بهترین طریق مقابله با فشار عصبی آن باشد که عامل موجد استرس را از میان برداریم و استرس را رفع کنیم. اما در اغلب موارد این امر ممکن نیست و باید به گونه‌ای...

۰

عوامل ایجاد کننده فشار روانی در سازمان‌ها

در یکی از طرحهایی که در یکی ارگانهای دولتی به انجام رسانده ام، برخی متغیرهای رفتاری از جمله فرسودگی شغلی و میزان فشار روانی را مورد بررسی قرار داده ایم. به این سبب قصد دارم برخی دسته...

۰

روشهای سازمانی مقابله با استرس برای کارکنان

در ادامه مطالبی که در خصوص مدیریت استرس در اینجا نوشته ام، در این نوشته قصد دارم مهمترین روشهای سازمانی مقابله با استرس را به صورت خلاصه بیان کنم. در تبیین عوامل سعی شده...