دسته: مدیریت عملکرد

۰

نقدی به رویکرد فعلی در خصوص بازخور ۳۶۰

رهبری یعنی اثرگذاری بر زیر دستان. پس هر دانش، مهارت و توانایی که بتواند منجر به بهبود اثرگذاری بر زیردستان شود، مهارت رهبری فرد را توسعه داده است. این دانش، مهارت و توانایی ها...

مدیریت عملکرد در قرآن کریم ۰

مدیریت عملکرد در قرآن کریم

وقتی فردی وارد حرفه ای می شود، همه چیز را از زاویه‌ی دید خودش میبیند. این اصل کلی در مورد خود من هم کاملا صادق است. مدت هاست همه چیز را در قالب تحلیل...

۱

تجربه ناموفق پیاده سازی مدیریت عملکرد

شاید این نوشته بیشتر شبیه درد و دل باشد. داستان از آنجا شروع شد که که حدود یکسال پیش درگیر طراحی یک نظام جامع مدیریت عملکرد ۳۶۰ درجه که چه عرض کنم ۳۶۰۰ درجه...